Rapenburg 65, 2311 GJ Leiden
Phone +31 (0) 71 - 751.01.30
print this page


Beschrijving modulen

 

Module 1. Interpretatie en toepassing van belastingverdragen I
Docenten: prof. mr. C. van Raad, prof. mr. T. Bender, prof. mr. F.A. Engelen

Eerste dag: De hoofdregels bij het toepassen van belastingverdragen
1. Belastingverdragen beperken de toepassing van nationaal belastingrecht
2. Belastingverdragen en nationaal belastingrecht definiëren termen (waaronder: classificatie van inkomsten) elk op een eigen manier.
Haal deze definities niet door elkaar!
3. Kernbegrippen bij de toewijzingsbepalingen
4. Bereik van de afzonderlijke toewijzingsbepalingen
5. Verdragsregels regelen in het algemeen niet welke persoon voor de inkomsten moet worden belast
Tweede dag: Belastingverdragen en de nationale wet
1. Verdragenrecht – Algemeen
2. Verdragenrecht – Interne werking

Module 2. Interpretatie en toepassing van belastingverdragen II
Docenten: prof. mr. C. van Raad, prof. mr. T. Bender, prof. mr. F.A. Engelen, dr. M. van Dun

Eerste dag: Interpretatie
1. Inleiding – VCLT
2. Artikel 3, tweede lid, OESO-Modelverdrag
3. Kwalificatieconflicten
4. De betekenis van het Commentaar op het OESO-Modelverdrag voor de interpretatie van belastingverdragen
Tweede dag: Driehoek situaties
1. Inleiding
2. Toerekening van derdeland-inkomsten aan een VI – Voorkoming van dubbele belasting
3. Verdragsvestigingsplaats in driehoeksverhoudingen

Module 3. Transfer Pricing
Docenten: mr. R.P.F.M. Hafkenscheid, mr. A.J. Hamelink

1. De algemene beginselen van het arm’s length beginsel
2. De transfer pricing methoden
3. Intangibles en business restructuring
4. Zekerheid vooraf en conflict oplossing

Module 4. Vaste inrichting (incl. winsttoereking)
Docenten: mr. drs H. Pijl, prof. dr. I.J.J. Burgers

Eerste dag: Begrip vaste inrichting
1. Constituerende aspecten: onder welke voorwaarden is naar nationaal recht sprake van een v.i.
2. Rol belastingverdragen bij invulling v.i.-begrip
3. Verschillen in invulling v.i.-begrip nationale wet-verdragstoepassing
4. Verschillen in invulling v.i.-begrip in verschillende Commentaren OECD-Modelverdrag
5. Voorgestelde wijzigingen v.i.-begrip BEPS-project
Tweede dag: Vaste inrichtingswinstallocatie
1. Ondernemingssplitsingstheorie: invulling in nationale wet vs. verdrag
2. Art. 7 OESO-Modelverdrag 1963-2008 vs. Art. 7 OESO-Modelverdrag 2010
3. Rol OESO-Commentaren bij Art. 7 2005, 2008 en 2010
4. Vaste inrichtingswinstallocatie en de digitale economie

Module 5. Arbeid (dienstbetrekking, pension, beroepssporters en artiesten)
Docenten: mr. J.A. Gielink, dr. R.W.G. Rouwers

Eerste dag: Arbeid
1. Art. 15 OESO-Modelverdrag
2. Art. 16 en 17 OESO-Modelverdrag
Tweede dag: Pensioen
1. Verdragsclassificatie van een ontslagvergoeding
2. Pensioenen in grensoverschrijdend verband

Module 6. Methoden ter voorkoming van dubbele belasting
Docenten: prof. mr. T. Bender, prof. mr. dr. J. Vleggeert

Eerste dag:
1. Achtergronden vrijstelling en verrekening
2. Grondslagen en onderworpenheidseis
3. Overbrenging naar andere jaren
Tweede dag:
1. Toerekening kosten aan buitenlandse inkomsten
2. Gezamenlijk/afzonderlijk bij de verrekeningsmethode
3. Vertaalwinst en andere valutaperikelen

Module 7.  Actualiteiten BEPS – OESO en EU
Docenten: prof. dr. A.C.G.A.C. de Graaf, prof. dr. M.F. de Wilde LLM

Eerste dag:
1. Agressieve belastingplanning bij multinationals; achtergronden en oplossingsrichtingen
2. Beteugeling agressieve belastingplanning door G20/OESO (BEPS Project) en EU (ATAD/CCCTB)-Overzicht
3. Capita: OESO Actiepunt 6 /EU GAARs – ‘Anti-shoppingmaatregelen’
Tweede dag:
1. Capita: OESO Actiepunten 1/7 (digitale economie / vaste-inrichtingsproblematiek) -heroverwegingen aangrijpingspunten voor heffing
2. Capita: OESO Actiepunt 2 / EU ATAD artikel 9 (‘hybrid mismatches arrangements’)

Module 8. Grensoverschrijdende bijzondere rechtsvormen: partnerships, (hybride) samenwerkingsvormen, enz.
Docenten: mr. drs. M. Beudeker, prof. mr. dr. J. Vleggeert

Eerste dag:
1. Buitenlandse belastingplicht
2. Classificatie van buitenlandse samenwerkingsverbanden
3. Verdragsgerechtigdheid/kwalificatieconflicten (inleiding)
Tweede dag:
1. Verdragsgerechtigdheid/kwalificatieconflicten (verdieping)
2. Hybrid mismatches

Module 9/10. EU-recht (algemeen, Europese vennootschap, fundamentele vrijheden algemeen)
Docenten: prof. mr. F.A. Engelen, prof. dr. J. Wouters, prof. dr. D.S. Smit LLM, drs. B.J. Kiekebeld, A.F. Gunn MA

Eerste dag:
1. Algemene inleiding tot de positie van de directe belastingen binnen de interne markt
Tweede dag:
1. De (evenwichtige) verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten
Derde dag:
1. Bronheffingen (incl. de toepassing van het EU-recht in relatie tot derde landen)
Vierde dag:
1. Fiscale staatssteun

Module 11. Internationale aspecten van aanmerkelijk belang
Docenten: prof. dr. E.J.W. Heithuis, prof. dr. S.A. Stevens

Deze module behandelt de belastingheffing (dividend, vervreemdingswinst en ter beschikking gesteld vermogen) van de niet-inwoner met een Nederlands a.b., en van de inwoner met een buitenlands a.b. Het betreft het inkomen uit aanmerkelijk belang en de bijbehorende terbeschikkingstellingsregeling. Behandeld worden de belastingheffing bij emigratie en bij andere fictieve vervreemdingen, al dan niet in verband met emigratie van de vennootschap, en bij re- en immigratie. Met name zal aandacht worden besteed aan de toepassing van belastingverdragen in deze situaties. Ook het EU-recht wordt, waar nodig, niet vergeten.

Module 12. Nederlands Verdragsbeleid en Casusmodule
Docenten: prof. mr. T. Bender, mr. ir. A. Roelofsen, mr. F. van Horzen

Eerste dag: Nederlands verdragsbeleid
1. De Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 en een recent Nederlands belastingverdrag
2. Het oplossen van geschillen tussen verdragspartners
3. Misbruik van belastingverdragen
4. De toekomst van het Nederlandse verdragsbeleid
Tweede dag: Casusmodule
1. Integrerende vraagstukken waarin toepassing van de stof uit de voorgaande modulen